Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

→ Alle prijzen zijn inclusief BTW
→ De goederen dienen schoon, droog en gesorteerd retour te komen, indien dit niet het geval is wordt er € 35.00 in rekening gebracht.
→ De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde.
→ Uw slager aan huis is niet aansprakelijk voor letsel aan personen en/of dieren en alle gevolgen van dien.
→ Uw slager aan huis is niet aansprakelijk voor schade aan goederen door ondeskundig gebruik
→ Prijswijzigingen en/of typfouten onder voorbehoud
→ Doordat wij gebruik maken van verse en seizoensgebonden producten kunnen foto’s afwijken van het geleverde product.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bestellingen die geplaatst zijn via www.uwslageraanhuis.nl
Naam: Uw slager aan huis
Vestigingsadres: Johannes van Lochemstraat 12a Albergen
Telefoonnummer: 0546-84 22 95
E-mail adres: info@davidleuveld.nl
Kvk nummer: 08 19 04 38
Btw nummer: NL137567674B01

Waar wij in het navolgende schrijven over `de Webwinkel`, geldt dit voor Uw slager aan huis en www.uwslageraanhuis.nl. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1. De persoonsgegevens die u via onze website www.uwslageraanhuis.nl aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
2. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en alleen gebruikt voor eigen gebruik
3. Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak http://www.uwslageraanhuis.nl/ wordt bezocht. Hiervoor gebruiken we `cookies`. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.uwslageraanhuis.nl of één van de gerelateerde websites bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.
4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij uw slager aan huis en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.
5. De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt via info@davidleuveld.nl.
6. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
7. Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 12 uur na ophalen aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen (telefonisch of via de e-mail). info@davidleuveld.nl zorgt er voor dat uw klacht zo snel mogelijk wordt behandeld en zo goed mogelijk wordt afgehandeld
8. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.
9. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief 9% BTW.
10. In een geval van overmacht is uw slager aan huis niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Slagerij David Leuveld is gerechtigd haar verplichtingen uit te stellen voor de duur van de overmacht.
11. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren o.a. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen, energiestoringen, het niet (optimaal) beschikbaar zijn van de Website, niet of te late levering van toeleveranciers, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, of andere ingeschakelde derden.
12. Slagerij David Leuveld & Uw slager aan huis is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
13. De Koper vrijwaart uw slager aan huis & slagerij david leuveld voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde producten.

PRVACYBELEID

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met de informatie die we over u weten en welke gegevens wij gebruiken. Als u vragen heeft of wilt weten welke gegevens we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Datum laatste aanpassing: 6 mei 2021.

Gebruik van de website www.uwslageraanhuis.nl

Bij gebruik van onze website wordt uw IP-adres geanalyseerd door Google Analytics. Deze gegevens gebruiken wij om te zien hoeveel en hoe vaak onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden door ons niet gebruikt en ook niet doorgegeven aan derden.

Contact opnemen

Indien u contact met ons opneemt via de e-mail, dan verwerken wij u gegevens uitsluitend met het doel uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren uw gegevens tot uw verzoek is afgehandeld.

Een order plaatsen

Indien u een order plaats bij uw slager aan huis dan gebruiken wij de volgende gegevens om een factuur te maken en de order te leveren: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, betalingsgegevens en e-mailadres. Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Een deel van deze gegevens bewaren wij maximaal 10 jaar. (vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht).

Cookies.

Onze website gebruikt geen cookies.

Andere partijen

Wij delen persoonsgegevens  met andere bedrijven of instanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Uw persoonsgegevens of e-mailadres wordt niet met derden gedeeld, tenzij de wet dat zegt.

Beveiliging

Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen samen met de beheerder van onze systemen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en passen het beveiligingssysteem waar nodig is aan.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wanneer onze dienst wijzigt, dan zijn wij verplicht dit privacy beleid aan te passen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ingrijpende wijzigingen apart aankondigen.

Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie contactgegevens hieronder.

U heeft het recht om;
– uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
–  Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– toestemming die u hebt gegeven ons ons in te trekken
– bezwaar te maken tegen bepaald gebruik
– het laten verwijderen van persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van zijn dat wij de juiste gegevens aanpassen of verwijderen.

Opmerkingen of klachten

Als u vind dat wij u niet op een correcte manier helpen uw persoonsgegevens te beschermen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet dat Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Uw slager aan huis
Johannes van Lochemstraat 12a
7665 AM  Albergen
0546-84 22 95
info@davidleuveld.nl
Uw contactpersoon: David leuveld

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies